Soutěž

 

Děkujeme za vaši účast v soutěži Chci žít s Lavmi, o tapety zdarma.
Správná odpověď na otázku, jak zní motto Lavmi je „Ozdobit každý den“.
Celkem správně odpovědělo 388 lidí a tedy výherců je 7.

Všem, kteří nevyhráli děkujeme za nadšení pro Lavmi i pro hru a třeba to vyjde příště!

Výherci:

             Hana Geryková
             Šárka Penkalová
             Lenka Janhubová
             Jozef Pavol
             Peter Hečko
             Gabriela Šupíková
             Petr Novický


Výherce budeme kontaktovat.

 


Soutěžní podmínky

Marketingová znalostní soutěž bez losování
Letní soutěž o tapety zdarma

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Společnost Kreativní prostor Lavmi., IČ 248 40 629, DIČ CZ 248 40 629, sídlem Praha 1, Zlatnická 12, PSČ 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou C 179280 (dále jen „Lavmi“) organizuje v termínu

od 19:00 hodin dne 4. 7. 2017
do 12:00 hodin dne 10. 8. 2017

Marketingovou znalostní soutěž bez losování zvanou „Letní soutěž o tapety zdarma“  (dále jen „Soutěž“) a tímto stanoví pravidla a podmínky Soutěže.

2. ZÁKLADNÍ PODMÍNKY ÚČASTI V SOUTĚŽI

2.1. Každá fyzická osoba starší 18-ti let (dále jen „Účastník“), která splní podmínky Soutěže uvedené v těchto pravidlech, se může účastnit Soutěže, zejména nikoliv však výlučně:
Je plně svéprávná a plně způsobilá k právním jednáním;
Správně odpoví na zadanou otázku "Jak zní motto značky Lavmi?" Vícenásobná účast v této Soutěži není možná;
Sdělí Lavmi své kontaktní údaje, zejména své jméno, příjmení, email a mobilní telefon;
Není v pracovním nebo obdobném poměru ve vztahu k Lavmi, jakož i k osobám s Lavmi personálně a majetkově spjatými, včetně jejich příbuzných a osob jim blízkých.
2.2. Ze Soutěže budou vyloučeni, případně jim nebudou poskytnuty výhry, ti, kteří:
Nesplní podmínky Soutěže uvedené v těchto pravidlech;
Budou jednat v rozporu se zákonem a/nebo s dobrými mravy a/nebo se dopustí podvodného jednání v souvislosti se Soutěží;
Uvedou v Soutěži nepravdivé nebo neúplné informace;

2.3. V případě vyloučení Účastníka nemá tento Účastník právo na náhradu nákladů či škody, která by mu mohla vzniknout.

3. PRAVIDLA ÚČASTI V SOUTĚŽI

3.1. Každý padesátý účastník, tedy (50. v pořadí došlé odpovědi, 100. v pořadí, 150. v pořadí atd.), který odpoví správně v Době konání na otázku "Jaké je motto značky Lavmi?" (dále jen „Otázka“) bude mít možnost získat nepeněžitou výhru (dále jen „Produkt“) – tapety k vytapetování jedné místnosti, tj. maximálně 5 rolí tapet Lavmi nebo jednu obrazovou tapetu. Výhercem může být pouze účastník který odpověděl správně a splní podmínky Soutěže, přičemž tím, že zadá odpověď na Otázku do příslušného okénka, potvrzuje, že splňuje podmínky pro účast v Soutěži a hodlá se jí účastnit.

4. CENY V SOUTĚŽI

4.1 Účastníci Soutěže mohou při splnění podmínek v těchto pravidlech vyhrát následující: Produkt
4.2. Lavmi vyhodnotí dne 10. 8. 2017, do 23:59 hodin po Době konání ve svém sídle došlé odpovědi na Otázku a prověří, že příslušný Účastník splnil podmínky v těchto pravidlech.

4.3. Výhercem se stává Účastník Soutěže, který splnil podmínky této Soutěže, mj. odpověděl správně na Otázku v pořadí jako každý padesátý.
4.5. Lavmi bude považovat za správnou odpověď na Otázku, stejně jako pořadí došlé odpovědi, údaj získaný z informačního systému Lavmi.
4.6. Lavmi bude výherce Produktu kontaktovat emailem sděleným Účastníkem v den vyhodnocení Soutěže 10. 8. 2017.
4.7. Nepřevzaté výhry, příp. výhry, které nelze předat výhercům, neboť se zjistí, že nesplnili podmínky Soutěže a/nebo které se nepodaří doručit výherci, propadají po uplynutí lhůty 2 dnů od vyhlášení výsledků Soutěže Lavmi.
4.8. Cena bude výhercem k vyzvednutí v obchodě Lavmi, Zlatnická 12, Praha 1, nejdříve den po vyhlášení, tedy 11. 8. 2017, kdy si Lavmi vyhrazuje právo provést kontrolu splnění podmínek Soutěže.
4.9. O případném vyřazení ze Soutěže je výherce informován emailem a je mu sdělen důvod jeho vyřazení pověřeným zaměstnancem Lavmi.

5. OSOBNÍ ÚDAJE

5.1. Zasláním odpovědi na Otázku dává Účastník Lavmi ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném a účinném znění (dále jen „Zákon“), souhlas se zpracováním svých osobních údajů, v rozsahu jméno, příjmení, e-mail za účelem prověření jeho účasti v Soutěži a předání ceny. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem doručení Lavmi a má za následek vyloučení Účastníka z další účasti v Soutěži včetně ztráty nároku na předání výhry, stane – li se tak před jejím převzetím. Účastník má zároveň dle ust. § 12 Zákona právo přístupu k těmto svým osobním údajům a dle ust. § 21 tamtéž právo na vysvětlení, právo je opravit, zablokovat nebo požadovat jejich doplnění či likvidaci.
5.2. Účastí v Soutěži dává Účastník souhlas tím, že jeho jméno, příjmení, e-mail a kontaktní telefon, mohou být použity pro účely propagace Lavmi včetně zasílání obchodních sdělení a Lavmi může zdarma použít veškeré slovní projevy, audio i video nahrávky a fotografie Účastníka, které pořídil v souvislosti s pořádáním a vyhodnocením Soutěže a předáním ceny, a to na období pěti (5) let od počátku Soutěže.

6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

6.1. Firma Kreativní prostor Lavmi, s.r.o prohlašuje, že není odpovědná za chyby způsobené při přenosu elektronických zpráv.
6.2. Lavmi si vyhrazuje právo změnit podmínky Soutěže.

6.3. Tato pravidla Soutěže nabývají účinnosti dnem jejich vyhlášení, přičemž každý Účastník zasláním odpovědi na Otázku vyjadřuje svůj souhlas s těmito pravidly.
6.4. Veškeré případné spory, které vyplývají z této Soutěže nebo vzniklé v souvislosti s ní, řeší výhradně Lavmi. 

 

V Praze, dne 30. 6. 2017

Cz Sk En De